Bygglov för solceller

Krävs bygglov för solceller?

Sedan en förenkling av bygglovsreglerna trädde i kraft i augusti 2018 har det blivit enklare att installera solpaneler utan bygglov.

Sammanfattningsvis krävs normalt sett inget bygglov för solceller på tak eller mark. Bygglov kan dock krävas om solcellerna monteras på ett detaljplanerat område eller på en kulturhistorisk byggnad. Solceller som är monterade i en annan lutning än taket kräver också bygglov. Om byggnaden eller området inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs dock inget bygglov.

För att montera solpaneler utan bygglov inom ett detaljplanerat område behöver de uppfylla vissa krav, till exempel att de monteras utanpå tak eller vägg, är monterade i samma lutning som taket eller väggen, att huset inte är klassat som historiskt eller miljömässigt värdefullt, och att detaljplanen tillåter installationen av solceller utan bygglov.

Solpaneler som följer byggnadens form är undantagna från lovplikt, men paneler som vinklas upp från takets form omfattas inte av detta undantag. Om byggnaden klassats som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte undantaget från bygglov. Solpaneler är heller inte bygglovsbefriade om de ligger inom ett detaljplanerat område som även är inom eller i anslutning till område av riksintresse för försvarsmakten.